Algemene voorwaarden

Artikel 1 – Definities
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
1. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de klant gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
2. Klant: de natuurlijke persoon en of de persoon die handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf
en een overeenkomst op afstand aangaat met My Creations By Sharina;
3. Dag: kalenderdag;
4. Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de klant of My Creations By Sharina in staat stelt om
informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige
raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.
5. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de klant om binnen de bedenktijd af te zien van de
overeenkomst op afstand;
6. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan
klanten aanbiedt, verder genoemd als My Creations By Sharina;
7. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door My Creations By Sharina georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot
en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer
technieken voor communicatie op afstand;
8. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van
een overeenkomst, zonder dat klant en My Creations By Sharina gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn
samengekomen.
Artikel 2 - Identiteit van My Creations By Sharina
Bedrijfsnaam: My Creations By Sharina
Vestigingsadres: Burgemeester Meijboomstraat 14
2231 LC Rijnsburg
E-mailadres: info@mycreationsbysharina.nl
KvK-nummer: 64203670
Btw-identificatienr: NL023927823B01
Artikel 3 - Toepasselijkheid
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van My Creations By Sharina en op
elke totstandgekomen overeenkomst op afstand tussen My Creations By Sharina en klant.
2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene
voorwaarden aan de klant beschikbaar gesteld.
3. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of
dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige
toepassing en kan de klant zich in geval van tegenstrijdige algemene voorwaarden steeds
beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.
Artikel 4 - Het aanbod
1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit
nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten
en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het
aanbod door de klant mogelijk te maken. Als My Creations By Sharina gebruik maakt van afbeeldingen
zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten.
Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden My Creations By Sharina niet. Dit
geldt ook voor druk- en zetfouten.
3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de klant duidelijk is wat de rechten en
verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het
bijzonder:
 de prijs inclusief belastingen;
 de eventuele kosten van aflevering;
 de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;
 het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht;
 de wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de overeenkomst;
 de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn waarbinnen My Creations By Sharina de
prijs garandeert;
 de manier waarop de klant, voor het sluiten van de overeenkomst, de door hem in het kader van
de overeenkomst verstrekte gegevens kan controleren en indien gewenst herstellen;
Artikel 5 - De overeenkomst.
1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment
van aanvaarding door de klant van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde
voorwaarden, zoals bv. verzekerde verzending of afhalen.
2. Indien de klant het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt My Creations By Sharina
onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de
ontvangst van deze aanvaarding niet door My Creations By Sharina is bevestigd, kan de klant de
overeenkomst ontbinden.
3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft My Creations By Sharina passende technische
en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en
zorgt zij voor een veilige webomgeving. De klant kan elektronisch betalen via IDEAL en Paypal,
waarbij passende veiligheidsmaatregelen in acht worden genomen.
4. My Creations By Sharina kan zich - binnen wettelijke kaders - op de hoogte stellen of de klant aan zijn
betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn
voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien My Creations By Sharina op
grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is zij
gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere
voorwaarden te verbinden.
Artikel 6 - Herroepingrecht
1. Bij de aankoop van producten heeft de klant de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave
van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na
ontvangst van het product door de klant.
2. Tijdens de bedenktijd zal de klant zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal
het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen
beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik
maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in
de originele staat en verpakking aan My Creations By Sharina retourneren, conform de door My Creations By Sharina verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
3. Wanneer producten op kosten van de klant teruggezonden worden en niet afdoende gefrankeerd
zijn, worden de pakketten niet in ontvangst genomen door My Creations By Sharina.
De klant is zelf verantwoordelijk is voor de wijze van versturing en voor het risico van het pakket –
en deze verantwoordelijkheid en dit risico hierbij door de klant worden aanvaard- totdat My Creations By Sharina het in ontvangst heeft genomen.
4. Om gebruik te maken van het herroepingsrecht, kunt u het herroepingsformulier invullen. Deze is
te downloaden via http://my-creations-by-sharina-263868.webshopapp.com/
Artikel 7 - Kosten in geval van herroeping
1. Indien de klant gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van
terugzending voor zijn rekening.
2. Indien de klant een bedrag betaald heeft, zal My Creations By Sharina dit bedrag zo spoedig mogelijk,
doch uiterlijk binnen 14 dagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen.
Artikel 8 - Uitsluiting herroepingsrecht
1. My Creations By Sharina kan het herroepingrecht van de klant uitsluiten voor zover voorzien in lid 2. De
uitsluiting van het herroepingsrecht geldt slechts indien My Creations By Sharina dit duidelijk in het
aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.
2. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:
 a. die door My Creations By Sharina tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de
klant;
 b. die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
 c. die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
 d. die snel kunnen bederven of verouderen;
Artikel 9 - De prijs.
1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden
producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen
in btw-tarieven.
2. My Creations By Sharina hanteert geen minimum bestelbedrag.
3. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief verpakkingsmateriaal
en btw en exclusief verzendkosten.
Artikel 10 - Conformiteit en Garantie
1. My Creations By Sharina staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst,
de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of
bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande
wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.
2. Een door My Creations By Sharina, fabrikant of importeur als garantie aangeboden regeling doet niets af
aan de rechten en vorderingen die de klant ter zake van een tekortkoming in de nakoming van de
verplichtingen van My Creations By Sharina jegens My Creations By Sharina kan doen gelden op grond van de
wet en/of de overeenkomst op afstand.
Artikel 11 - Levering en uitvoering
1. My Creations By Sharina zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst
nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen
tot verlening van diensten.
2. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld,
zal My Creations By Sharina geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30
dagen uitvoeren tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken. Indien de bezorging
vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden
uitgevoerd, ontvangt de klant hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft
bericht. De klant heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en
recht op eventuele schadevergoeding.
3. In geval van ontbinding conform het vorige lid zal My Creations By Sharina het bedrag dat de klant
betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding, terugbetalen.
4. Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal My Creations By Sharina zich
inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op
duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij
vervangende artikelen kan het herroepingrecht niet worden uitgesloten. De kosten van een
eventuele retourzending zijn voor rekening van My Creations By Sharina.
5. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust tot het moment van bezorging
aan de klant bij My Creations By Sharina, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
Artikel 12 - Betaling
1. U dient het totaalbedrag van uw bestelling vooraf te betalen via bank of giro inclusief de door My Creations By Sharina berekende verzendkosten.
2. Door de klant kunnen de verschuldigde bedragen op drie wijzen worden voldaan:
 a. door middel van vooruitbetaling middels overschrijving.
 b. door middel van vooruitbetaling middels IDEAL of Paypal.
 c. of door middel van contante betaling bij het afhalen van producten.
1. De klant heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan
My Creations By Sharina te melden.
2. In geval van wanbetaling van de klant heeft My Creations By Sharina behoudens wettelijke beperkingen,
het recht om de vooraf aan de klant kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.
Artikel 13 - Klachtenregeling
1. Indien en voor zover er sprake is van een klacht neemt de klant contact op met My Creations By Sharina
wat zowel telefonisch, schriftelijk als elektronisch kan. De contactgegevens welke daarvoor
kunnen worden gebruikt staan bovenaan de Algemene Voorwaarden vermeld.
2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen drie werkdagen, volledig en
duidelijk omschreven worden ingediend bij My Creations By Sharina, nadat de klant de gebreken heeft
geconstateerd.
3. Bij My Creations By Sharina ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend
vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere
verwerkingstijd vraagt, wordt door My Creations By Sharina binnen de termijn van 14 dagen geantwoord
met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de klant een meer uitvoerig antwoord
kan verwachten.
4. Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is
voor de geschillenregeling.
Artikel 14 - Geschillen
1. Op overeenkomsten tussen My Creations By Sharina en de klant waarop deze algemene voorwaarden
betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
Artikel 15 - Disclaimer
1. Aansprakelijkheid
My Creations By Sharina streeft ernaar de op deze website vermelde informatie zo actueel mogelijk te
houden. My Creations By Sharina aanvaard geen enkele aansprakelijkheid hieromtrent. De gegevens op
onze website zijn puur informatief.